Regulamin rejestracji oraz przedłużania domen internetowych w Wordkom

Usługi w ramach serwisu rejestracji domen internetowych wordkom.pl świadczone są przez
Wordkom Mariusz Poznański z siedzibą 43-155 Bieruń, Granitowa 132 NIP 646-237-40-40 Regon 243326271

 1. Definicje
 2. Postanowienia wstępne
 3. Ochrona danych osobowych
 4. Warunki świadczenia usług
 5. Płatności
 6. Postępowanie reklamacyjne
 7. Postanowienia końcowe

1. Definicjedo góry

 1. Domena – unikalny, złożony z liter i/lub liczb ciąg znaków z końcówka oddzieloną kropką, który wpisywany w pasku adresu przeglądarki;

 2. Aktywacja Domeny – uruchomienie Domeny w strefie odpowiadającej końcówce Domeny.

 3. Okres Rejestracji – czas ważności Domeny internetowej.

 4. Rejestracja – dodanie Domeny w strefie odpowiadającej końcówce domeny.

 5. Przedłużenie – utrzymywanie Domeny przez kolejny okres ważności.

 6. Rejestrator – podmiot dodający Domenę w strefie odpowiadającej końcówce domeny;
  dla domen polskich – NASK, dla domen europejskich – EURID, dla domen globalnych – DIRECTI/ICANN

 7. EURID - European Registry of Internet Domain Names.

 8. ICANN– Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

 9. NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

2. Postanowienia wstępnedo góry

 1. Świadczenie Usług w ramach serwisu rejestracji domen internetowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług w ramach serwisu rejestracji domen internetowych. Kontrahent z chwilą złożenia Zamówienia potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminów szczególnych przewidzianych dla wskazanych w Zamówieniu Usług i Cennika oraz że akceptuje wszystkie ich postanowienia

 3. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dostępnych pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Rejestracje domen europejskich prowadzi European Registry for Internet Domains vzw / asbl.

 4. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy. Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach internetowych nazwa.pl pod adresem internetowym http://www.wordkom.pl/cennik/cennik-domen/.

 5. W celu rejestracji domeny globalnej lub polskiej, wordkom.pl, działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z odpowiednim Rejestratorem domen.

 6. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia wordkom.pl reprezentacji przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym w szczególności:

  • do podania danych osobowych Abonenta – osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w regulaminie,
  • do udzielenia wordkom.pl dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu Abonenta.

 7. Wordkom.pl uprawniony jest do weryfikacji podanych danych za pomocą prawnie dostępnych środków. Wordkom.pl w razie wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności przekazanych danych, mogą wystąpić do Kontrahenta z żądaniem dostarczenia w terminie 3 dni dokumentów lub ich kopii potwierdzających wskazane dane, pod rygorem odmowy zawarcia Umowy albo rozwiązania takiej Umowy z Abonentem ze skutkiem natychmiastowym.

 8. W rozumieniu niniejszego regulaminu okres rejestracji domeny oznacza Okres Abonamentowy usługi.

 9. Klient będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez wordkom.pl niezwłocznie po dacie zapłaty, bez oczekiwania na upływ 10-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy.

3. Ochrona danych osobowychdo góry

 1. Wordkom.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania usług.

 2. Abonent akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania Usługi i w celach służących świadczeniu przez wordkom.pl Usług, informowaniu o zmianach warunków świadczenia Usług oraz wystawianiu dowodów księgowych.

 3. Abonent oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez worrdkom.pl, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 4. Wordkom.pl oraz Abonent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści korespondencji.

 5. Wordkoma.pl ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta i Abonenta następującym podmiotom:

  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – jednostka badawczo-rozwojowa, Warszawa, ul. Wąwozowa 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000012938,
  • European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussels, Belgium,

 6. Na podstawie zgody Klienta Wordkom ma prawo przekazać dane osobowe Klienta lub Użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy bezpośredniemu Partnerowi NASK – Consulting Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 35A lok. 1 B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-102-01-08, REGON: 010006740, jak również pozostałym Operatorom i Rejestratorom Domeny.

 7. Abonent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych , ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów Żądanie zaprzestania przetwarzania danych wordkom.pl może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez wordkom.pl bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje.

4. Warunki świadczenia usługdo góry

Rejestracja i obsługa domen
 1. Umowa o świadczenie Usługi rejestracji i obsługi domeny i jej nazwy jest Umową abonamentową, na podstawie której Abonent za wynagrodzeniem zleca wordkom.pl rejestrację domeny i jej nazwy w odpowiedniej Organizacji prowadzącej rejestr. Abonent równocześnie powierza wordkom.pl obsługę administracyjną zarejestrowanej domeny wykonywaną względem Organizacji prowadzącej rejestr w imieniu i na rzecz Abonenta.

 2. Złożenie zamówienia na domenę polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia usługi.

 3. Złożenie zamówienia na domenę globalną lub polską jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a wordkom.pl o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, oraz z upoważnieniem wordkom.pl do zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora.

 4. W przypadku rejestracji domeny globalnej .com, .net, .org, .info, .biz zastosowanie mają postanowienia ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy dostępne pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm, regulujące m.in. zasady rejestracji wyżej wymienionych domen. Szczegółowe zasady rejestracji domen, znajdują się na stronach internetowych Rejestratora – http://www.netart-registrar.com/dokumenty.

 5. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych http://www.dns.pl

 6. W odniesieniu do rejestracji domen polskich („.pl”), wordkom.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Kontrahenta/Abonenta niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo – rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK). Wordkom.pl na wyraźną prośbę Kontrahenta lub Abonenta, udostępni zarówno przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej wykonania, regulamin NASK dotyczący utrzymania nazw domen. Tak udostępniony regulamin nie stanowi części Umowy zawieranej pomiędzy wordkom.pl a Abonentem.

 7. Złożenie zamówienia na domenę .eu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem reprezentującym Abonenta, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, a wordkom.pl o rejestrację domeny, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych określonych przez European Registry for Internet Domains vzw / asbl.

 8. Składając Zamówienie na wykonanie Usługi rejestracji domeny Kontrahent oświadcza, iż nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału wordkom.pl. W razie poniesienia przez wordkom.pl szkody, spowodowanej używaniem przez Abonenta nazwy naruszającej prawa osób trzecich, Abonent ponosi względem wordkom.pl odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

 9. Wordkom.pl może odmówić wykonania Usługi rejestracji domeny i jej nazwy w przypadku:

  • prowadzonej aktualnie rejestracji tej samej nazwy domeny przez osobę trzecią lub jej wcześniejszego zarejestrowania;
  • podania we wniosku nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych oraz nie doręczenia dokumentów wymaganych przez wordkom.pl
  • dokonania zmian w pisemnej formie wniosku w stosunku do jego formy elektronicznej;
  • doręczenia wordkom.pl wniosku w formie pisemnej (jeśli jest on wymagany) po upływie określonego terminu;
  • z przyczyn wskazanych przez Organizacje prowadzące rejestr, które są niezależne od wordkom.pl; w takim przypadku wordkom.pl zobowiązana jest przekazać Abonentowi informację wskazująca na przyczynę odmowy rejestracji domeny, w terminie nie dłuższym niż 14 dni;
  • W sytuacji niemożności zarejestrowania domeny wybranej przez Kontrahenta, Wordkom może dokonać na pisemne życzenie Kontrahenta rejestracji alternatywnej nazwy domeny, uruchomienia innej usługi albo dokonać zwrotu uiszczonej kwoty.

 10. Domeny internetowe aktywowane są w przeciągu 72 godzin, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich.

 11. Wniosek o rejestrację domeny nieopłacony w terminie wskazanym na proformie zostanie usunięty z kolejki do rejestracji w wordkom.pl, o czym wordkom.pl poinformuje zgłaszającego wniosek za pomocą poczty elektronicznej. Usunięcie wniosku o rejestrację domeny z kolejki do rejestracji w wordkom.pl oznaczać będzie rozwiązanie umowy.

 12. Okres rejestracji domeny liczone są od daty zarejestrowania domeny. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji jest jeden rok.

 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie nie zależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Ewentualna odpowiedzialność administratora jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta.

 14. Wordkom zobowiązuje się do realizowania dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą panelu klienta znajdującego się na stronie www.wordkom.pl/login

 15. Wysokość opłat za rejestracje, odnowienie domen jest zawarta w cenniku. Opłata roczna nie podlega zwrotowi w części lub całości. Wszelkie reklamację związane z rejestracją lub odnowieniem domen są rozpatrywane do 14 dni kalendarzowych od daty zamówienia lub odnowienia domeny.

Przedłużenie okresu rejestracji domeny.
 1. Przedłużenie okresu rejestracji domeny oznacza rejestrację domeny na kolejny okres.

 2. Wordkom.pl zobowiązuje się do poinformowania Klienta o upływie okresu Abonamentu, na który zarejestrowano domenę za pomocą kontaktowego adresu poczty elektronicznej z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Na 21 dni przed końcem Okresu Rejestracji Domeny Wordkom wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 18-dniowym terminem płatności. Opłacenie Faktury pro forma w terminie powoduje przedłużenie Usługi.

 4. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres Rejestracji, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu Rejestracji.

 5. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w terminie płatności Usługa wygasa.

 6. Wygasłą domenę można przywrócić w przypadku gdy data zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem przedłużenia domeny na kolejny okres przypada najpóźniej na 72 godziny przed upływem:

  • 15 dni od daty upływu okresu, na który zarejestrowano domenę – w przypadku domen polskich;
  • 40 dni od daty zakończenia miesiąca, w którym upłynął okres, na który zarejestrowano domenę – w przypadku domen .eu;
  • 40 dni od daty upływu okresu, na który zarejestrowano domenę – w przypadku domen globalnych.

 7. W takim jednak przypadku Klient zobowiązany będzie zapłacić Wordkom, oprócz kwoty wynikającej z Faktury pro forma, kwotę określoną w Cenniku Usług. Brak opłacenia Usługi w terminach wskazanych w niniejszym ustępie skutkuje tym, iż Domena wraca do puli wolnych domen i może być wykorzystywana przez inne podmioty, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez wordkom – także jego dane osobowe zostaną usunięte.

 8. Wordkom.pl umożliwia Klientowi przywrócenie domeny. Przywrócenie domeny polega na rejestracji domeny na kolejny rok liczony od daty wygaśnięcia ważności.

 9. Wordkom.pl nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji domeny.

Przeniesienie domeny
 1. Klient zgłaszając domenę do przeniesienia oświadcza, że posiada odpowiednie upoważnienie do występowania w imieniu Abonenta, określone w pkt. II. 7 niniejszego regulaminu.

 2. Przeniesienie domeny polskiej od innego usługodawcy do wordkom.pl dokonywane jest bezpłatnie.

 3. Wordkom nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych danych Abonenta przez Klienta. Klient podając dane Abonenta domeny przed jej przeniesieniem od innego usługodawcy do Wordkom.pl oświadcza, że dane te są prawidłowe.

 4. W przypadku cesji lub transferu domeny do innego usługodawcy przed upływem rocznego abonamentu lub w trakcie korzystania z cennika hurtowego odnowienia domeny, Abonent domeny zobowiązuje się do dokonania dopłaty pokrywającej różnice między ceną rejestracji domeny, a ceną odnowienia domeny, zgodną z obowiązującym cennikiem domen.

 5. Administrator wyda Abonentowi kod autoryzacyjny domeny (kod AuthInfo) do 72 godzin roboczych po uzyskaniu pisemnego wniosku o kod wysłanego wraz z wymaganymi załącznikami na adres firmy Administratora, numer faksu lub drogą elektroniczną (e-mail).

 6. Administrator może odmówić wydania kodu autoryzacyjnego domeny ( kod AuthInfo ) w przypadku domen wygasających w przeciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku oraz do 30 dni po wykonaniu odnowienia domeny.

 7. Nieprzedłużone domeny .eu blokowane są na okres 40 dni z możliwością ponownego odnowienia. Koszt odnowienia domen z kwarantanny jest zgodny z cennikiem zawartym na stronie internetowej Administratora.

 8. Abonent ma prawo żądać pisemnie zwrotu kosztów nieudanego Transferu Domeny w ciągu 30 dni od wpłaty, po tym terminie nie zwracamy opłaty za nieudany transfer domen globalnych i europejskich.

 9. Przeniesienie domeny do innego usługodawcy oznaczać będzie rozwiązanie umowy o rejestrację domeny internetowej w wordkom.pl.

5. Płatnoścido góry

 1. Opłata tytułem świadczenia usługi ustalana jest zgodnie cennikiem usługi znajdującym się na stronach internetowych wordkom.pl, obowiązującym w chwili zamówienia usługi. Wyjątek stanowią sytuację, gdy poszczególne Regulaminy stanowią inaczej i powinna zostać wniesiona przed upływem terminu wskazanego w proformie. Wnoszone opłaty są niepodzielne i rozliczane są w Okresach Abonamentowych chyba, że ustalenia między Wordkom.pl a Abonentem stanowią, co innego.

 2. Wordkom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed zmianą.

 3. Abonent zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat z tytułu świadczonych Usług, na podstawie przedstawionej faktury pro-forma. Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zapłaty przez Abonenta, ze wskazaniem danych określonych przez Abonenta w indywidualnym Koncie Abonenta.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez wordkom.pl rachunek bankowy. W przypadku dokonywania płatności za usługi w wordkom.pl koszty bankowe transakcji pokrywa Klient.

 5. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym wordkom.pl.

6. Postępowanie reklamacyjnedo góry

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do Wordkom.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny WORDKOM.

 2. Wordkom.pl z obowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W odpowiedzi Wordkom.pl wskazuje, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 3. Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko wordkom.pl przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.

7. Postanowienia końcowedo góry

 1. Wordkom.pl przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów szczególnych, w tym wprowadzenia nowego regulaminu. Wordkom.pl zobowiązuje się na 14 dni przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na indywidualne konto Abonenta, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany Regulaminu.

 2. Klient akceptuje przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy prawa międzynarodowego.

 4. Regulamin w wersji z dnia 01.09.2013 r.

Profiler
Profiler Console 0 Load Time 45.5ms Memory Used 1.87 MB Database 7 Queries vars & Config Files 91

Console

Memory Usage

Benchmarks

5 ms Loading Time: Base Classes
32 ms Controller Execution Time ( Regulamin Ogolny / Index )
46 ms Total Execution Time

Queries

0.0002 SELECT GET_LOCK('ec22e3e56f7b964c266fff1791a69674', 300) AS ci_session_lockSpeed: 0.0002 - Possible keys: - Key Used: - Type: - Rows: - Extra: No tables used
0.0036 SELECT `data` FROM `bf_ci3_sessions` WHERE `id` = 'o60acnk0v8h25m8h5u9t0kf49b9evims'Speed: 0.0036 - Possible keys: - Key Used: - Type: - Rows: - Extra: Impossible WHERE noticed after reading const tables
0.0009 SHOW TABLES FROM `c1test01`
0.0002 SELECT * FROM `bf_settings`Speed: 0.0002 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 97 - Extra:
0.0001 SELECT COUNT(id) AS ile FROM bf_koszyk WHERE id_session= ''Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 5 - Extra: Using WHERE
0.0000 SELECT SUM(netto) AS netto FROM bf_koszyk WHERE id_session= ''Speed: 0.0000 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 5 - Extra: Using WHERE
0.0000 SELECT * FROM bf_koszyk WHERE id_session= ''Speed: 0.0000 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 5 - Extra: Using WHERE
0.0050 Total Query Execution Time

Session User Data

__ci_last_regenerate 1664817905
requested_page http://wordkom.pl/regulamin_ogolny
previous_page http://wordkom.pl/regulamin_ogolny

GET DATA

No GET data exists

POST DATA

No POST data exists

URI STRING

regulamin_ogolny

CLASS/METHOD

regulamin_ogolny/index

HTTP HEADERS

HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
SERVER_PORT 80
SERVER_NAME wordkom.pl
REMOTE_ADDR 18.208.132.74
SERVER_SOFTWARE Apache/2.4.10 (Debian)
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
SCRIPT_NAME /index.php
REQUEST_METHOD GET
HTTP_HOST
REMOTE_HOST
CONTENT_TYPE
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
QUERY_STRING
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_X_FORWARDED_FOR

CONFIG VARIABLES

base_url http://wordkom.pl/
index_page
uri_protocol AUTO
url_suffix
language polish
charset UTF-8
enable_hooks true
subclass_prefix MY_
composer_autoload false
permitted_uri_chars a-z 0-9~%.:_-
allow_get_array true
enable_query_strings false
controller_trigger c
function_trigger m
directory_trigger d
log_threshold 0
log_path /var/www/clients/client1/web1/web/application/logs/
log_file_extension
log_file_permissions 420
log_date_format Y-m-d H:i:s
error_views_path
cache_path /var/www/clients/client1/web1/web/application/cache/
cache_query_string false
encryption_key e10e2573292cad341d2288839a97c33c
sess_driver database
sess_cookie_name bf_session
sess_expiration 7200
sess_save_path ci3_sessions
sess_match_ip false
sess_time_to_update 300
sess_regenerate_destroy false
cookie_prefix
cookie_domain
cookie_path /
cookie_secure false
cookie_httponly false
standardize_newlines false
global_xss_filtering false
csrf_protection true
csrf_token_name ci_csrf_token
csrf_cookie_name ci_csrf_token
csrf_expire 7200
csrf_regenerate true
csrf_exclude_uris Array ( )
compress_output false
time_reference utc
rewrite_short_tags false
proxy_ips
bonfire.installed 1
site.default_user_timezone UM8
modules_locations Array ( [/var/www/clients/client1/web1/web/application/modules/] => ../../application/modules/ [/var/www/clients/client1/web1/web/bonfire/modules/] => ../../bonfire/modules/ )
site.backup_folder archives/
contexts Array ( [0] => clients [1] => sales [2] => reports [3] => settings [4] => cms [5] => developer )
enable_activity_logging true
sparks_path ../sparks/
template.site_path /var/www/clients/client1/web1/web/
template.theme_paths Array ( [0] => themes )
template.default_layout index
template.ajax_layout ajax
template.use_mobile_themes false
template.default_theme default/
template.admin_theme admin
template.message_template <div class="alert alert-{type} alert-dismissable"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">×</button> <div>{message}</div> </div>
template.breadcrumb_symbol :
template.parse_views false
assets.directories Array ( [base] => assets [cache] => cache [css] => css [image] => images [js] => js [module] => module )
assets.js_opener $(document).ready(function() {
assets.js_closer });
assets.css_combine false
assets.js_combine false
assets.css_minify true
assets.js_minify true
assets.encrypt_name false
assets.encode false
auth.log_failed_login_activity false
ui.current_shortcuts Array ( [form_save] => Array ( [description] => Save any form in the admin area. [action] => $("input[name=save]").click();return false; ) [create_new] => Array ( [description] => Create a new record in the module. [action] => window.location.href=$("a#create_new").attr("href"); ) [select_all] => Array ( [description] => Select all records in an index page. [action] => $("table input[type=checkbox]").click();return false; ) [delete] => Array ( [description] => Delete the record(s). [action] => $("#delete-me.btn-danger").click(); ) [module_index] => Array ( [description] => Return to the index of the current module. [action] => window.location.href=$("a#list").attr("href"); ) [goto_content] => Array ( [description] => Jump to the Content context. [action] => window.location.href=$("#tb_content").attr("href") ) [goto_reports] => Array ( [description] => Jump to the Reports context. [action] => window.location.href=$("#tb_reports").attr("href") ) [goto_settings] => Array ( [description] => Jump to the Settings context. [action] => window.location.href=$("#tb_settings").attr("href") ) [goto_developer] => Array ( [description] => Jump to the Developer context. [action] => window.location.href=$("#tb_developer").attr("href") ) )
emailer.write_to_file false
migrate.auto_core false
migrate.auto_app false
commonmark.valid_drivers Array ( [0] => Parsedown [1] => Markdown [2] => MarkdownExtra [3] => LeagueCommonMark )
commonmark.driver MarkdownExtended

Files

application.php
application/config/application.php
autoload.php
application/config/autoload.php
config.php
application/config/config.php
constants.php
application/config/constants.php
database.php
application/config/database.php
events.php
application/config/events.php
hooks.php
application/config/hooks.php
mimes.php
application/config/mimes.php
profiler.php
application/config/profiler.php
routes.php
application/config/routes.php
user_agents.php
application/config/user_agents.php
Regulamin_ogolny.php
application/controllers/Regulamin_ogolny.php
Base_Controller.php
application/core/Base_Controller.php
Front_Controller.php
application/core/Front_Controller.php
MY_Model.php
application/core/MY_Model.php
App_hooks.php
application/hooks/App_hooks.php
application_lang.php
application/language/english/application_lang.php
application_lang.php
application/language/polish/application_lang.php
Profiler.php
application/libraries/Profiler.php
Base.php
application/third_party/MX/Base.php
Config.php
application/third_party/MX/Config.php
Controller.php
application/third_party/MX/Controller.php
Lang.php
application/third_party/MX/Lang.php
Loader.php
application/third_party/MX/Loader.php
index.php
application/views/regulamin_ogolny/index.php
Benchmark.php
bonfire/ci3/core/Benchmark.php
CodeIgniter.php
bonfire/ci3/core/CodeIgniter.php
Common.php
bonfire/ci3/core/Common.php
Config.php
bonfire/ci3/core/Config.php
Controller.php
bonfire/ci3/core/Controller.php
Hooks.php
bonfire/ci3/core/Hooks.php
Input.php
bonfire/ci3/core/Input.php
Lang.php
bonfire/ci3/core/Lang.php
Loader.php
bonfire/ci3/core/Loader.php
Log.php
bonfire/ci3/core/Log.php
Model.php
bonfire/ci3/core/Model.php
Output.php
bonfire/ci3/core/Output.php
Router.php
bonfire/ci3/core/Router.php
Security.php
bonfire/ci3/core/Security.php
URI.php
bonfire/ci3/core/URI.php
Utf8.php
bonfire/ci3/core/Utf8.php
hash.php
bonfire/ci3/core/compat/hash.php
mbstring.php
bonfire/ci3/core/compat/mbstring.php
password.php
bonfire/ci3/core/compat/password.php
standard.php
bonfire/ci3/core/compat/standard.php
DB.php
bonfire/ci3/database/DB.php
DB_driver.php
bonfire/ci3/database/DB_driver.php
DB_query_builder.php
bonfire/ci3/database/DB_query_builder.php
DB_result.php
bonfire/ci3/database/DB_result.php
mysqli_driver.php
bonfire/ci3/database/drivers/mysqli/mysqli_driver.php
mysqli_result.php
bonfire/ci3/database/drivers/mysqli/mysqli_result.php
cookie_helper.php
bonfire/ci3/helpers/cookie_helper.php
directory_helper.php
bonfire/ci3/helpers/directory_helper.php
form_helper.php
bonfire/ci3/helpers/form_helper.php
language_helper.php
bonfire/ci3/helpers/language_helper.php
url_helper.php
bonfire/ci3/helpers/url_helper.php
profiler_lang.php
bonfire/ci3/language/english/profiler_lang.php
profiler_lang.php
bonfire/ci3/language/polish/profiler_lang.php
Cache.php
bonfire/ci3/libraries/Cache/Cache.php
Cache_dummy.php
bonfire/ci3/libraries/Cache/drivers/Cache_dummy.php
Driver.php
bonfire/ci3/libraries/Driver.php
Session.php
bonfire/ci3/libraries/Session/Session.php
Session_driver.php
bonfire/ci3/libraries/Session/Session_driver.php
Session_database_driver.php
bonfire/ci3/libraries/Session/drivers/Session_database_driver.php
User_agent.php
bonfire/ci3/libraries/User_agent.php
BF_Lang.php
bonfire/core/BF_Lang.php
BF_Loader.php
bonfire/core/BF_Loader.php
BF_Model.php
bonfire/core/BF_Model.php
BF_Router.php
bonfire/core/BF_Router.php
BF_Security.php
bonfire/core/BF_Security.php
BF_directory_helper.php
bonfire/helpers/BF_directory_helper.php
BF_form_helper.php
bonfire/helpers/BF_form_helper.php
application_helper.php
bonfire/helpers/application_helper.php
config_file_helper.php
bonfire/helpers/config_file_helper.php
Assets.php
bonfire/libraries/Assets.php
Console.php
bonfire/libraries/Console.php
Events.php
bonfire/libraries/Events.php
Modules.php
bonfire/libraries/Modules.php
Route.php
bonfire/libraries/Route.php
Template.php
bonfire/libraries/Template.php
Settings_lib.php
bonfire/modules/settings/libraries/Settings_lib.php
Settings_model.php
bonfire/modules/settings/models/Settings_model.php
users_lang.php
bonfire/modules/users/language/english/users_lang.php
users_lang.php
bonfire/modules/users/language/polish/users_lang.php
Auth.php
bonfire/modules/users/libraries/Auth.php
User_model.php
bonfire/modules/users/models/User_model.php
index.php
index.php
_sitenav.php
themes/default/_sitenav.php
footer.php
themes/default/footer.php
header.php
themes/default/header.php
index.php
themes/default/index.php