Regulamin usługi serwera

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zamawianie usługi serwera
 3. Zmiana pakietu
 4. Reklamacje
 5. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólnedo góry

 1. Niniejszy regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę WORDKOM Mariusz Poznański opublikowanych na stronie wordkom.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 01 września 2013 roku.

 2. Wykupienie usługi oferowanej przez wordkom.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu, oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.

 3. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez firmę WORDKOM zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.

 4. Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług na stronach WWW wordkom.pl Opłata tytułem świadczenia usługi serwera ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach WWW wordkom.pl pod adresem internetowym http://www.wordkom.pl/cennik/

 5. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu danych oraz ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez wordkom.pl.

 6. wordkom.pl zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych skutkujących unieruchomieniem łącza/usługi. W przypadkach innych niż nagłe wordkom.pl zobowiązuje się do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności łącza.

 7. Wordkom.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną, emailem o zaistniałych zmianach. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach www.wordkom.pl. Regulamin staje się wiążący w 30 dni od daty publikacji zmian. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 14 dni od publikacji oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Klienta. W przypadku sprzeciwu w formie pisemnej umowa zostaję rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Klient w takim przypadku może negocjować indywidualnie warunki umowy. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług oraz zerwania umowy świadczenia usług.

 8. Zabrania się na serwerze WORDKOM, zamieszczania i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako erotyczne lub pornograficzne.

 9. Zabrania się na serwerach WORDKOMl umieszczania stron, które są jedynie przekierowaniem na inne witryny w Internecie lub ich przeznaczanie na pozycjonowanie witryn, które powodują naruszanie prawa polskiego i międzynarodowego.

 10. Zabrania się rozsyłania samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich spamu reklamującego serwisy internetowe odwołujące się do zasobów zapisanych na serwerach wordkom.pl

 11. Zabrania się umieszczania na serwerach:

  • Pornografii i erotyki w jakiejkolwiek postaci
  • Nielegalnych materiałów audio /video
  • Nielegalnego oprogramowania
  • Materiałów satanistycznych, obraźliwych naruszających przyjęte normy
  • Umieszczania odnośników do stron i plików w w/w tematyce
  • nadmiernego transferu danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS),
  • nadmiernego przeciążania serwerów, działania na szkodę innych użytkowników

 12. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z nadużyć z pkt 8-11 konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia, włącznie z utratą wpłaty abonamentowej.

2. Zamawianie usługi serwerado góry

 1. Zamówienie usługi serwera polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia usługi.

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy
  WORDKOM Mariusz Poznański Granitowa 132 43-155 Bieruń NIP 646-237-40-40
  a korzystającym z usług wordkom.pl o świadczenie usługi serwera na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na czas trwania Okresu Abonamentowego zawartego w umowie, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.

 3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

 4. Okres obrachunkowy rozpoczyna się z chwilą udostępnienia serwera i rozpoczęcia korzystania z konta na serwerze Klienta.

 5. Abonament opłacany jest z góry za okres korzystania z konta. Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 rok (365dni).

 6. Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia ze serwer w terminach przewidzianych okresem trwania umowy. Nieopłacony abonament to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za przyszły okres obrachunkowy

 7. WORDKOM zastrzega sobie prawo do zmian wysokości cen za pakiet na zasadzie jak w przypadku zmian regulaminu.

 8. Wszystkie podawane ceny oraz opłaty za usługi świadczone przez WORDKOM są wartościami netto, do których trzeba doliczyć podatek Vat w wysokości 23%. WORDKOM zobowiązuje się do wystawienia Klientowi faktury VAT za zamówione usługi do 7dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek bankowy.

 9. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej z uwzględnieniem przepisów §12 i §14 rozporządzenia Min. Fin z 27 kwietnia 2004 r. Klient ma dostęp i możliwość wydruku do wszystkich swich dokumentów księgowych poprzez panel Klienta znajdujący się na stronie Panle klienta. Na życzenie Klienta faktury VAT zostaną wysłane tradycyjną pocztą.

3. Zmiana pakietudo góry

 1. W trakcie bieżącego Okresu Abonamentowego Klient za dodatkową opłatą może zmienić dotychczasowy pakiet na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w specyfikacji usługi.

 2. Zmiana pakietu na pakiet o wyższej cenie jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez pisemną dyspozycję na wysłaną mailem lub pocztą. Wordkom wystawi Klientowi fakturę obejmującą różnicę pomiędzy ceną wyższego pakietu a opłatą uiszczoną przez Klienta za usługę, proporcjonalnie do liczby dni pozostałych Klientowi do końca bieżącego Okresu Abonamentowego.

 3. Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego i jedynie po dostosowaniu usługi przez Klienta do parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie.

4. Reklamacjedo góry

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu wordkom.pl i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez wordkom.pl powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email biuro@wordkom.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko lub nazwa firmy zgłaszającej reklamacje, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikując usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.

 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14dniu od zdarzenia.

 5. wordkom.pl rozpatrzy reklamację w przeciągu 14dni o jej otrzymania.

5. Postanowienia końcowedo góry

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Regulamin w wersji z dnia 01.09.2013 r.