Regulamin usługi serwera

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zamawianie usługi serwera
 3. Zmiana pakietu
 4. Reklamacje
 5. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólnedo góry

 1. Niniejszy regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę WORDKOM Mariusz Poznański opublikowanych na stronie wordkom.pl. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 01 września 2013 roku.

 2. Wykupienie usługi oferowanej przez wordkom.pl oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu, oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.

 3. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy o świadczenie usług hostingowych. Dane będą przetwarzane przez firmę WORDKOM zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.

 4. Usługa serwera to usługa polegająca na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku oraz uruchomieniu dostępnych usług na stronach WWW wordkom.pl Opłata tytułem świadczenia usługi serwera ustalana jest zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach WWW wordkom.pl pod adresem internetowym http://www.wordkom.pl/cennik/

 5. Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu danych oraz ich modyfikacji. Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim przez wordkom.pl.

 6. wordkom.pl zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych skutkujących unieruchomieniem łącza/usługi. W przypadkach innych niż nagłe wordkom.pl zobowiązuje się do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności łącza.

 7. Wordkom.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Każdy abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną, emailem o zaistniałych zmianach. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach www.wordkom.pl. Regulamin staje się wiążący w 30 dni od daty publikacji zmian. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 14 dni od publikacji oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Klienta. W przypadku sprzeciwu w formie pisemnej umowa zostaję rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Klient w takim przypadku może negocjować indywidualnie warunki umowy. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych usług oraz zerwania umowy świadczenia usług.

 8. Zabrania się na serwerze WORDKOM, zamieszczania i rozpowszechniania materiałów zawierających treści ogólnie przyjęte jako erotyczne lub pornograficzne.

 9. Zabrania się na serwerach WORDKOMl umieszczania stron, które są jedynie przekierowaniem na inne witryny w Internecie lub ich przeznaczanie na pozycjonowanie witryn, które powodują naruszanie prawa polskiego i międzynarodowego.

 10. Zabrania się rozsyłania samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich spamu reklamującego serwisy internetowe odwołujące się do zasobów zapisanych na serwerach wordkom.pl

 11. Zabrania się umieszczania na serwerach:

  • Pornografii i erotyki w jakiejkolwiek postaci
  • Nielegalnych materiałów audio /video
  • Nielegalnego oprogramowania
  • Materiałów satanistycznych, obraźliwych naruszających przyjęte normy
  • Umieszczania odnośników do stron i plików w w/w tematyce
  • nadmiernego transferu danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS),
  • nadmiernego przeciążania serwerów, działania na szkodę innych użytkowników

 12. W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z nadużyć z pkt 8-11 konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia, włącznie z utratą wpłaty abonamentowej.

2. Zamawianie usługi serwerado góry

 1. Zamówienie usługi serwera polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia usługi.

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy
  WORDKOM Mariusz Poznański Granitowa 132 43-155 Bieruń NIP 646-237-40-40
  a korzystającym z usług wordkom.pl o świadczenie usługi serwera na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na czas trwania Okresu Abonamentowego zawartego w umowie, o ile inne zapisy Regulaminu nie stanowią inaczej.

 3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: zamawiając usługę, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z usługi opłaconej za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

 4. Okres obrachunkowy rozpoczyna się z chwilą udostępnienia serwera i rozpoczęcia korzystania z konta na serwerze Klienta.

 5. Abonament opłacany jest z góry za okres korzystania z konta. Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 rok (365dni).

 6. Abonent zobowiązany jest do terminowego płacenia ze serwer w terminach przewidzianych okresem trwania umowy. Nieopłacony abonament to abonament, za który nie wpłynęła z góry należność za przyszły okres obrachunkowy

 7. WORDKOM zastrzega sobie prawo do zmian wysokości cen za pakiet na zasadzie jak w przypadku zmian regulaminu.

 8. Wszystkie podawane ceny oraz opłaty za usługi świadczone przez WORDKOM są wartościami netto, do których trzeba doliczyć podatek Vat w wysokości 23%. WORDKOM zobowiązuje się do wystawienia Klientowi faktury VAT za zamówione usługi do 7dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek bankowy.

 9. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej z uwzględnieniem przepisów §12 i §14 rozporządzenia Min. Fin z 27 kwietnia 2004 r. Klient ma dostęp i możliwość wydruku do wszystkich swich dokumentów księgowych poprzez panel Klienta znajdujący się na stronie Panle klienta. Na życzenie Klienta faktury VAT zostaną wysłane tradycyjną pocztą.

3. Zmiana pakietudo góry

 1. W trakcie bieżącego Okresu Abonamentowego Klient za dodatkową opłatą może zmienić dotychczasowy pakiet na pakiet o wyższej cenie, o ile taki istnieje i jest wskazany w specyfikacji usługi.

 2. Zmiana pakietu na pakiet o wyższej cenie jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez pisemną dyspozycję na wysłaną mailem lub pocztą. Wordkom wystawi Klientowi fakturę obejmującą różnicę pomiędzy ceną wyższego pakietu a opłatą uiszczoną przez Klienta za usługę, proporcjonalnie do liczby dni pozostałych Klientowi do końca bieżącego Okresu Abonamentowego.

 3. Zmiana pakietu na pakiet o niższej cenie jest możliwa po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego i jedynie po dostosowaniu usługi przez Klienta do parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji przewidzianych dla pakietu o niższej cenie.

4. Reklamacjedo góry

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu wordkom.pl i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez wordkom.pl powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email biuro@wordkom.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko lub nazwa firmy zgłaszającej reklamacje, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikując usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.

 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14dniu od zdarzenia.

 5. wordkom.pl rozpatrzy reklamację w przeciągu 14dni o jej otrzymania.

5. Postanowienia końcowedo góry

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Regulamin w wersji z dnia 01.09.2013 r.

Profiler
Profiler Console 0 Load Time 37.2ms Memory Used 1.68 MB Database 7 Queries vars & Config Files 84

Console

Memory Usage

Benchmarks

5 ms Loading Time: Base Classes
25 ms Controller Execution Time ( Regulamin Hostingow / Index )
37 ms Total Execution Time

Queries

0.0002 SELECT GET_LOCK('2a54288de589954b884104416e8a50b7', 300) AS ci_session_lockSpeed: 0.0002 - Possible keys: - Key Used: - Type: - Rows: - Extra: No tables used
0.0015 SELECT `data` FROM `bf_ci3_sessions` WHERE `id` = 'hb681cjhk3o7dtjbe7g6jf3lhn7iksh6'Speed: 0.0015 - Possible keys: - Key Used: - Type: - Rows: - Extra: Impossible WHERE noticed after reading const tables
0.0005 SHOW TABLES FROM `c1test01`
0.0001 SELECT * FROM `bf_settings`Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 97 - Extra:
0.0001 SELECT COUNT(id) AS ile FROM bf_koszyk WHERE id_session= ''Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 10 - Extra: Using WHERE
0.0000 SELECT SUM(netto) AS netto FROM bf_koszyk WHERE id_session= ''Speed: 0.0000 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 10 - Extra: Using WHERE
0.0000 SELECT * FROM bf_koszyk WHERE id_session= ''Speed: 0.0000 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 10 - Extra: Using WHERE
0.0025 Total Query Execution Time

Session User Data

__ci_last_regenerate 1670203932
requested_page http://wordkom.pl/regulamin_hostingow
previous_page http://wordkom.pl/regulamin_hostingow

GET DATA

No GET data exists

POST DATA

No POST data exists

URI STRING

regulamin_hostingow

CLASS/METHOD

regulamin_hostingow/index

HTTP HEADERS

HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
SERVER_PORT 80
SERVER_NAME wordkom.pl
REMOTE_ADDR 18.232.56.9
SERVER_SOFTWARE Apache/2.4.10 (Debian)
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
SCRIPT_NAME /index.php
REQUEST_METHOD GET
HTTP_HOST
REMOTE_HOST
CONTENT_TYPE
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
QUERY_STRING
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_X_FORWARDED_FOR

CONFIG VARIABLES

base_url http://wordkom.pl/
index_page
uri_protocol AUTO
url_suffix
language polish
charset UTF-8
enable_hooks true
subclass_prefix MY_
composer_autoload false
permitted_uri_chars a-z 0-9~%.:_-
allow_get_array true
enable_query_strings false
controller_trigger c
function_trigger m
directory_trigger d
log_threshold 0
log_path /var/www/clients/client1/web1/web/application/logs/
log_file_extension
log_file_permissions 420
log_date_format Y-m-d H:i:s
error_views_path
cache_path /var/www/clients/client1/web1/web/application/cache/
cache_query_string false
encryption_key e10e2573292cad341d2288839a97c33c
sess_driver database
sess_cookie_name bf_session
sess_expiration 7200
sess_save_path ci3_sessions
sess_match_ip false
sess_time_to_update 300
sess_regenerate_destroy false
cookie_prefix
cookie_domain
cookie_path /
cookie_secure false
cookie_httponly false
standardize_newlines false
global_xss_filtering false
csrf_protection true
csrf_token_name ci_csrf_token
csrf_cookie_name ci_csrf_token
csrf_expire 7200
csrf_regenerate true
csrf_exclude_uris Array ( )
compress_output false
time_reference utc
rewrite_short_tags false
proxy_ips
bonfire.installed 1
site.default_user_timezone UM8
modules_locations Array ( [/var/www/clients/client1/web1/web/application/modules/] => ../../application/modules/ [/var/www/clients/client1/web1/web/bonfire/modules/] => ../../bonfire/modules/ )
site.backup_folder archives/
contexts Array ( [0] => clients [1] => sales [2] => reports [3] => settings [4] => cms [5] => developer )
enable_activity_logging true
sparks_path ../sparks/
template.site_path /var/www/clients/client1/web1/web/
template.theme_paths Array ( [0] => themes )
template.default_layout index
template.ajax_layout ajax
template.use_mobile_themes false
template.default_theme default/
template.admin_theme admin
template.message_template <div class="alert alert-{type} alert-dismissable"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">×</button> <div>{message}</div> </div>
template.breadcrumb_symbol :
template.parse_views false
assets.directories Array ( [base] => assets [cache] => cache [css] => css [image] => images [js] => js [module] => module )
assets.js_opener $(document).ready(function() {
assets.js_closer });
assets.css_combine false
assets.js_combine false
assets.css_minify true
assets.js_minify true
assets.encrypt_name false
assets.encode false
auth.log_failed_login_activity false
ui.current_shortcuts Array ( [form_save] => Array ( [description] => Save any form in the admin area. [action] => $("input[name=save]").click();return false; ) [create_new] => Array ( [description] => Create a new record in the module. [action] => window.location.href=$("a#create_new").attr("href"); ) [select_all] => Array ( [description] => Select all records in an index page. [action] => $("table input[type=checkbox]").click();return false; ) [delete] => Array ( [description] => Delete the record(s). [action] => $("#delete-me.btn-danger").click(); ) [module_index] => Array ( [description] => Return to the index of the current module. [action] => window.location.href=$("a#list").attr("href"); ) [goto_content] => Array ( [description] => Jump to the Content context. [action] => window.location.href=$("#tb_content").attr("href") ) [goto_reports] => Array ( [description] => Jump to the Reports context. [action] => window.location.href=$("#tb_reports").attr("href") ) [goto_settings] => Array ( [description] => Jump to the Settings context. [action] => window.location.href=$("#tb_settings").attr("href") ) [goto_developer] => Array ( [description] => Jump to the Developer context. [action] => window.location.href=$("#tb_developer").attr("href") ) )
emailer.write_to_file false
migrate.auto_core false
migrate.auto_app false
commonmark.valid_drivers Array ( [0] => Parsedown [1] => Markdown [2] => MarkdownExtra [3] => LeagueCommonMark )
commonmark.driver MarkdownExtended

Files

application.php
application/config/application.php
autoload.php
application/config/autoload.php
config.php
application/config/config.php
constants.php
application/config/constants.php
database.php
application/config/database.php
events.php
application/config/events.php
hooks.php
application/config/hooks.php
mimes.php
application/config/mimes.php
profiler.php
application/config/profiler.php
routes.php
application/config/routes.php
user_agents.php
application/config/user_agents.php
Regulamin_hostingow.php
application/controllers/Regulamin_hostingow.php
Base_Controller.php
application/core/Base_Controller.php
Front_Controller.php
application/core/Front_Controller.php
MY_Model.php
application/core/MY_Model.php
App_hooks.php
application/hooks/App_hooks.php
application_lang.php
application/language/english/application_lang.php
application_lang.php
application/language/polish/application_lang.php
Profiler.php
application/libraries/Profiler.php
Base.php
application/third_party/MX/Base.php
Config.php
application/third_party/MX/Config.php
Controller.php
application/third_party/MX/Controller.php
Lang.php
application/third_party/MX/Lang.php
Loader.php
application/third_party/MX/Loader.php
index.php
application/views/regulamin_hostingow/index.php
Benchmark.php
bonfire/ci3/core/Benchmark.php
CodeIgniter.php
bonfire/ci3/core/CodeIgniter.php
Common.php
bonfire/ci3/core/Common.php
Config.php
bonfire/ci3/core/Config.php
Controller.php
bonfire/ci3/core/Controller.php
Hooks.php
bonfire/ci3/core/Hooks.php
Input.php
bonfire/ci3/core/Input.php
Lang.php
bonfire/ci3/core/Lang.php
Loader.php
bonfire/ci3/core/Loader.php
Log.php
bonfire/ci3/core/Log.php
Model.php
bonfire/ci3/core/Model.php
Output.php
bonfire/ci3/core/Output.php
Router.php
bonfire/ci3/core/Router.php
Security.php
bonfire/ci3/core/Security.php
URI.php
bonfire/ci3/core/URI.php
Utf8.php
bonfire/ci3/core/Utf8.php
hash.php
bonfire/ci3/core/compat/hash.php
mbstring.php
bonfire/ci3/core/compat/mbstring.php
password.php
bonfire/ci3/core/compat/password.php
standard.php
bonfire/ci3/core/compat/standard.php
DB.php
bonfire/ci3/database/DB.php
DB_driver.php
bonfire/ci3/database/DB_driver.php
DB_query_builder.php
bonfire/ci3/database/DB_query_builder.php
DB_result.php
bonfire/ci3/database/DB_result.php
mysqli_driver.php
bonfire/ci3/database/drivers/mysqli/mysqli_driver.php
mysqli_result.php
bonfire/ci3/database/drivers/mysqli/mysqli_result.php
directory_helper.php
bonfire/ci3/helpers/directory_helper.php
language_helper.php
bonfire/ci3/helpers/language_helper.php
url_helper.php
bonfire/ci3/helpers/url_helper.php
profiler_lang.php
bonfire/ci3/language/english/profiler_lang.php
profiler_lang.php
bonfire/ci3/language/polish/profiler_lang.php
Cache.php
bonfire/ci3/libraries/Cache/Cache.php
Cache_dummy.php
bonfire/ci3/libraries/Cache/drivers/Cache_dummy.php
Driver.php
bonfire/ci3/libraries/Driver.php
Session.php
bonfire/ci3/libraries/Session/Session.php
Session_driver.php
bonfire/ci3/libraries/Session/Session_driver.php
Session_database_driver.php
bonfire/ci3/libraries/Session/drivers/Session_database_driver.php
User_agent.php
bonfire/ci3/libraries/User_agent.php
BF_Lang.php
bonfire/core/BF_Lang.php
BF_Loader.php
bonfire/core/BF_Loader.php
BF_Model.php
bonfire/core/BF_Model.php
BF_Router.php
bonfire/core/BF_Router.php
BF_Security.php
bonfire/core/BF_Security.php
BF_directory_helper.php
bonfire/helpers/BF_directory_helper.php
application_helper.php
bonfire/helpers/application_helper.php
config_file_helper.php
bonfire/helpers/config_file_helper.php
Assets.php
bonfire/libraries/Assets.php
Console.php
bonfire/libraries/Console.php
Events.php
bonfire/libraries/Events.php
Modules.php
bonfire/libraries/Modules.php
Route.php
bonfire/libraries/Route.php
Template.php
bonfire/libraries/Template.php
Settings_lib.php
bonfire/modules/settings/libraries/Settings_lib.php
Settings_model.php
bonfire/modules/settings/models/Settings_model.php
index.php
index.php
_sitenav.php
themes/default/_sitenav.php
footer.php
themes/default/footer.php
header.php
themes/default/header.php
index.php
themes/default/index.php